مهاجرت به کانادا

روز جهانی مهاجرت – 18 دسامبر

18 دسامبر مصادف با 27 آذر ماه توسط سازمان یونسکو به نام روز جهانی مهاجرت نامگذاری و در تقویم جهانی ثبت شده…