انواع ویزای کانادا

به طور کلی انواع ویزای کانادا به دو طبقه دسته‌بندی می‌شوند:

– ویزای اقامت موقت کانادا

– ویزای اقامت دائم کانادا

64مقاله